Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij
uit de context het tegendeel blijkt:

Algemene voorwaarden betekent onderhavige algemene voorwaarden.
Dag betekent kalenderdag.
VenemaTech betekent de onderneming H. Venema Technisch Bedrijf B.V., gevestigd aan Simon
Stevinweg 17, te Arnhem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09137732.
Klant betekent elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf, die een overeenkomst aangaat of aan wilt gaan met Venema Technisch Bedrijf B.V.
Website betekent de website van VenemaTech, zijnde www.venematech.shop.


Toepasselijkheid

 

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Venema Technisch Bedrijf B.V gedane aanbiedingen,
offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met de klant. Voor zover de klant
(tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing
zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen de klant en Venema Technisch Bedrijf B.V. van toepassing verklaard.

2.
Indien de klant eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Venema Technisch Bedrijf B.V. van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, worden die algemene voorwaarden door Venema Technisch Bedrijf B.V. niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Venema Technisch Bedrijf B.V., tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders
overeengekomen.

3.
De algemene voorwaarden zijn de klant vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website
en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek
kosteloos worden toegezonden.

4.
Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van
Venema Technisch Bedrijf B.V. wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Venema Technisch Bedrijf B.V. ingeschakelde derden.

5.
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met
natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.


Aanbiedingen/offertes

 

1.
Alle aanbiedingen/offertes van Venema Technisch Bedrijf B.V. zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Venema Technisch Bedrijf B.V. tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.
Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een
aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). Venema Technisch Bedrijf B.V. is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de klant op de website van Venema Technisch Bedrijf B.V. een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de klant op de bestelknop drukt of een bestelbevestiging per email ontvangt, definitief. Op het moment dat de klant van Venema Technisch Bedrijf B.V. een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.

3.
In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites
van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor Venema Technisch Bedrijf B.V. nimmer bindend.

4.
Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten,
gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.


Prijs

 

1.
Alle door Venema Technisch Bedrijf B.V. gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.

2.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Venema Technisch Bedrijf B.V. aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.
Venema Technisch Bedrijf B.V. is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valuta wisselkoersen en dergelijke.

4.
Venema Technisch Bedrijf B.V. is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.


Betaling

 

1.
Venema Technisch Bedrijf B.V. is te allen tijde gerechtigd van de klant zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

2.
Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Venema Technisch Bedrijf B.V. afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met de klant.

3.
De betalingsconditie is 14 dagen netto, tenzij anders overeen gekomen en schriftelijk bevestigd door Venema Technisch Bedrijf B.V.

4.
In geval van betalingsverzuim is Venema Technisch Bedrijf B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

5.
Alle betalingen moeten geschieden op een door Venema Technisch Bedrijf B.V. aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.

6.
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten
en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.
De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
Verrekening door de klant is niet toegestaan.

8.
Het doen van betalingen van de klant aan Venema Technisch Bedrijf B.V. op elektronische wijze, waaronder via het internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de klant. Venema Technisch Bedrijf B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de klant verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door de klant aan Venema Technisch Bedrijf B.V. via het internet of anderszins is voor eigen risico van de klant.

9.
Venema Technisch Bedrijf B.V. behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 50 tot 100% te hanteren.

10.

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Venema Technisch Bedrijf B.V. gerechtigd om 1% rente te berekenen per maand of een gedeelte daarvan. Dit is met uitzondering van complete batterijsystemen, deze dienen vooraf of contant bij aflevering te worden voldaan. Niet of niet volledig betaalde goederen blijven eigendom van Venema Technisch Bedrijf B.V..


Accounts en registratie

1.
Een zakelijke klant kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Venema Technisch Bedrijf B.V. behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.

2.
De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De
consument staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn
medeweten.

3.
De zakelijke klant zal Venema Technisch Bedrijf B.V. onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

4.
Het is de zakelijke klant niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de
consument verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Venema Technisch Bedrijf B.V. de aanvraag van de consument voor een account heeft geweigerd of een account van de consument na registratie heeft opgeheven.


Levering

 

1.
Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen - behoudens andersluidende schriftelijke regeling - de
feitelijke of de door de klant bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van de klant c.q. diens vestiging
waarmee werd gecontracteerd.

2.
De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden
naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn
nimmer te beschouwen als fatale termijn.

3.
De klant verplicht zich VenemaTech in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.

4.
De klant garandeert voor eigen rekening en risico dat:

a. aan VenemaTech de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt
verleend;
b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen; en
c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00-
18.00 uur kunnen plaatsvinden.

5.
Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan de klant ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is
niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat de klant een van de hierboven in lid 3 en 4 bedoelde
verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de
klant van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door VenemaTech
vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum
van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de klant,
conform het artikel ‘Risico-overgang’ in deze algemene voorwaarden.

6.
Onverminderd de verplichting tot betaling is de klant in het in lid 5 bedoelde geval gehouden tot het
vergoeden van door VenemaTech ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder het
maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter
plaatse gebruikelijke tarieven.


Retour

 

1.
De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een zaak gedurende een
bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk producten. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft
ontvangen, of:

a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld: de dag waarop de klant, of
een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. VenemaTech mag, mits
hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,
een bestelling van meerdere zaken met een verschillende levertijd weigeren; of
b. als de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen.

2.
Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak
slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
de zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant de zaak slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

3.
De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak die het gevolg is van een manier van
omgaan met de zaak die verder gaat dan toegestaan in lid 2.

4.
Als de klant een zaak wilt retourneren, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige
wijze aan VenemaTech.

5.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 bedoelde melding, zendt
de klant de zaak terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) VenemaTech. Dit hoeft niet
als VenemaTech heeft aangeboden de zaak zelf af te halen. De klant heeft de terugzend termijn in elk
geval in acht genomen als hij de zaak terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

6.
De klant zendt de zaak terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele
staat en verpakking, en conform de door VenemaTech verstrekte instructies.

7.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige retourzending ligt bij de klant.

8.
De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.


Risico-overgang

 

Ongeacht hetgeen tussen VenemaTech en de klant omtrent kosten van vervoer en assurantie is
overeengekomen, blijven de zaken voor risico van VenemaTech, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke
beschikkingsmacht van de klant of van de door de klant ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door
ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.


Eigendomsvoorbehoud

 

1.
De eigendom van de door VenemaTech aan de klant afgeleverde zaken gaat pas op de klant over als
deze alles heeft voldaan hetgeen VenemaTech uit hoofde van alle overeenkomsten met de klant en in
dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.

2.
De klant is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van VenemaTech heeft
ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.

3.
De klant is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te
bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.
Evenmin is de klant gerechtigd enige verandering aan de zaak aan te brengen.

4.
Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is VenemaTech gerechtigd de
haar toebehorende zaken op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich
bevinden.


Reclames

 

1.
De klant dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte
diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

2.
De klant kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of VenemaTech niet binnen de hierna
genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.

3.
Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de
betreffende diensten schriftelijk aan VenemaTech te worden gemeld.

4.
Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat de klant ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen twee
maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

5.
Gereclameerde zaken mogen alleen aan VenemaTech worden teruggezonden met uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van VenemaTech. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de
originele verpakking. Retourzending dient in alle gevallen volgens instructies van VenemaTech te
geschieden. VenemaTech behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door
haar opgegeven adres worden gezonden.

6.
In geval van naar het oordeel van VenemaTech gegronde en naar behoren ingediende klachten is
VenemaTech, zulks te hare keuze, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van
de klacht, verplicht tot ofwel vervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten
ofwel verlening van een prijskorting.

7.
Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als
waarin het werd afgeleverd.

8.
Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de factuur
schriftelijk te worden ingediend.


Aansprakelijkheid

 

1.
Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de
overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de
betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in
gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke
termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het
karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van VenemaTech tegenover de klant voor
directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto
factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten.

2.
De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien VenemaTech door de klant uit andere hoofde
dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

3.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de
overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere
partij de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zo
ver de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de algemene voorwaarden;
en/of
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade
lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de
zin van deze voorwaarden.

4.
VenemaTech is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder
de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

5.
De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van
bestuurders en leidinggevenden van VenemaTech.

6.
VenemaTech is nimmer aansprakelijk ter zake van de door de klant aan VenemaTech in verband met
de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. De klant verplicht zich ter zake van deze
materialen een afdoende verzekering af te sluiten.

7.
Onverminderd het bovenstaande is VenemaTech niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
van de afgeleverde zaken door de klant.


Vrijwaring

 

1.
De klant vrijwaart VenemaTech voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens
één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst,
ongeacht of de schade door VenemaTech of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde
zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart de klant VenemaTech,voor
zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

2.
De klant draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico's.

3.
De klant is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.


Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 

1.
Indien nakoming zijdens VenemaTech of afname zijdens de klant door overmacht langer dan één
maand wordt vertraagd, is ieder der partijen - onder uitsluiting van verdere rechten - bevoegd de
overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan
dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

2.
Onder overmacht van VenemaTech wordt in ieder geval verstaan:

a. de omstandigheid dat VenemaTech een prestatie (waaronder een prestatie van de klant) die
van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet
behoorlijk geleverd krijgt;
b. stakingen;
c. storingen in het verkeer;
d. overheidsmaatregelen die VenemaTech verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel
deugdelijk na te komen;
e. relletjes, oproer, oorlog;
f. extreme weersomstandigheden;
g. brand; en/of
h. in-, uit- en/of doorvoerverboden.

3.
Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de klant naar
redelijkheid en billijkheid nakoming van VenemaTech niet mag verwachten, kan de rechter op
verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.


Retentierecht

 

VenemaTech is bevoegd om alle zaken die VenemaTech van de klant onder zich heeft, onder zich te
houden totdat de klant aan al zijn verplichtingen jegens VenemaTech, waarmede de betreffende zaken
direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de
macht van VenemaTech, dan is VenemaTech gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf
eigenaar.


Ontbinding

 

1.
Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het
recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of
gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen
dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
en/of
e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de
overeenkomst niet gevergd kan worden.

2.
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de
andere partij -na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met
voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de
ontbinding rechtvaardigt.

3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VenemaTech op de klant
onmiddellijk opeisbaar. Indien VenemaTech de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.
VenemaTech behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Intellectueel eigendom

 

1.
VenemaTech garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op
Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom
van derden.

2.
Indien niettemin door VenemaTech moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een
rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door
VenemaTech geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal
VenemaTech naar haar keuze na overleg met de klant de betrokken zaak vervangen door een zaak,
die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de
betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de
normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

3.
De klant verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij VenemaTech
niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft
ingelicht, als gevolg waarvan VenemaTech ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar
behoren te verdedigen.


Overdracht

 

Het is de klant niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van VenemaTech te hebben
verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.


Privacy en veiligheid

 

1.
VenemaTech respecteert de privacy van de klant. VenemaTech behandelt en verwerkt alle
persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. De klant stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de
persoonsgegevens van de klant hanteert VenemaTech passende beveiligingsmaatregelen.


2.
Voor meer informatie over privacy kunt u vinden in onze Privacy Policy op de website van VenemaTech.

 

Overig

 

1.
Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking
tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.
De administratie van VenemaTech geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant
gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan
dienen.

3.
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van
kracht blijven. VenemaTech zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de
nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling
in acht zal worden genomen.

4.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar VenemaTech is
gevestigd.


Toepasselijk recht en forumkeuze

 

1.
Alle geschillen tussen VenemaTech en de klant, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een
door VenemaTech met de klant gesloten overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die daarvan het
gevolg zijn, zullen, tenzij VenemaTech en de klant dienaangaande schriftelijk andersluidend zijn
overeengekomen, in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in de
vestigingsplaats of het arrondissement van VenemaTech.

2.
Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen
VenemaTech en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

Door het gebruiken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »